พม่าพาสปอร์ตหาย หรือ ชำรุด ต้องทำไง

พม่าพาสปอร์ตหาย หรือ ชำรุด ต้องทำไง ?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

พม่าพาสปอร์ตหาย หรือ ชำรุด ต้องทำไง ?

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา(พม่า) ที่ทำหนังสือเดินทาง (Passport , พาสปอร์ต) หาย หรือ ชำรุด ทำไงดี?

 1. แจ้งความ พาสปอร์ตหาย
 2. ขอหนังสือรับรอง จากสถานทูตเมียนมา
 3. ทำเล่ม ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ที่สถานทูตเมียนมา
 4. ย้ายตราวีซ่า ไปที่ตม.เพื่อทำเรื่องย้ายตราวีซ่า
 5. ขอปรับปรุงข้อมูล ที่สำนักงานจัดหางาน
พม่าพาสปอร์ตหาย หรือ ชำรุด ต้องทำไง ?
พม่าพาสปอร์ตหาย หรือ ชำรุด ต้องทำไง ?

เอกสารที่ต้องใช้

 • สำเนาใบแจ้งความ
 • บัตรประชาชนเมียนมา
 • ทะเบียนบ้านเมียนมา
 • สำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่า
 • รูป 1.5 นิ้ว 6 รูป
 • Work Permit เล่มจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 2 ชุด
 • สำเนาใบทะเบียนบ้านนายจ้าง 2 ชุด

ถ้าเอกสารไม่ครบต้องติดต่อทางเราเพื่อเริ่มทำเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

SHARE: