ยกเลิกสถานที่ทำงานต่างด้าว

ยกเลิกการเพิ่มพื้นที่ทำงาน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ประกาศยกเลิกการเพิ่มพื้นที่ทำงานของคนต่างด้าว

ยกเลิกสถานที่ทำงานต่างด้าว
ยกเลิกสถานที่ทำงานต่างด้าว
เนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ ๒ ได้ยกเลิกมาตรา ๗๐ และ ๗๑ ของ พระราชกำหนดนี้ไป

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือเพิ่มรายการ ประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือเงื่อนไขอื่น
จึงทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานและทำงานกับนายจ้างคนเดิม และได้มีย้ายท้องที่เปลี่ยน
ประเภทงาน หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตกับนายทะเบียน

ยกเลิกการเพิ่มพื้นที่ทำงาน

สรุปนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานได้ทั่วประเทศไทย โดยต้องทำงานตรงตามชื่อนายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเท่านั้น

SHARE: