วิธีการยื่นเอกสารแรงงานต่างด้าว(ในช่วงสถานการณ์ COVID-19) ปก

วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ยื่นเอกสารแรงงานต่างด้าว ช่วง COVID-19

วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)
วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)

1.นายจ้างเตรียม เอกสารให้ครบถ้วน

2 .นายจ้างถ่ายรูปเอกสารส่ง มาทาง LINE หรือ Email

3. ชำระมัดจำและส่งสลิปการโอนมาให้กับทางบริษัทฯ

4. เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์มและส่งข้อมูลให้ทาง LINE,Email หรือส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์

5. นายจ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

6. นายจ้างปริ้นท์แบบฟอร์มและประทับตราบริษัทในเอกสาร

7. นายจ้างส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่ต้อง ใช้มาที่ “บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงาน ในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด” ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ทางบริษัทฯ ส่ง Messenger ไปรับเอกสารที่นายจ้าง

 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: