แรงงานต่างด้าวของเราอยู่กลุ่มไหน ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ได้หรือไม่

แรงงานต่างด้าวของเราอยู่กลุ่มไหน ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ได้หรือไม่?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย

กลุ่มถือบัตรชมพู มี 3 กลุ่ม แยกเป็นกลุ่มดังนี้

1. บัตรชมพู กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. บัตรชมพู กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563

3. บัตรชมพู กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563


กลุ่มแรงงานนำเข้าระบบ
MOU แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

4. MOU ครบ 2 ปี

5. MOU ครบ 4 ปี

 

แรงงานทุกกลุ่มสามารถต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่าทำงาน ได้ ตาม สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2564

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทย มติ ครม. 13 ก.ค. 2564
กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทย มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

 

1. บัตรชมพู มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ช่วงระยะเวลาในการทำเอกสาร วันที่ 4 กันยายน 2562 ยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้เสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 

โดยกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562 หรือกลุ่ม MOU พิเศษ ทำในประเทศ 
แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.1 กลุ่มใบอนุญาตทำงาน หมดก่อน  31 มีนาคม 2563  

ได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ถึง 30 กันยายน 2564

ได้วีซ่ารอบแรกถึง 30 กันยายน 2563

วีซ่ารอบสอง 30 กันยายน 2564 

1.กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 – 30 มิถุยายน 2563

ได้รับใบอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม 2565

ได้วีซ่ารอบแรกถึง 31มีนาคม 2564

วีซ่ารอบสอง 31 มีนาคม 2565 (รายละเอียดการต่อวีซ่าครั้งที่ 2)

การเปลี่ยนนายจ้าง เข้าเงื่อนไข 5 ข้อ และใบแจ้งออกมีอายุไม่เกิน 30 วัน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564

ขยายเวลาตรวจโรค และ ต่อวีซ่า 6 เดือน ถึง 30 กันยายน 2564

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 1 ส.ค. 65
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66

 

 

1. กลุ่มบัตรชมพู กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562
1. กลุ่มบัตรชมพู กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ข้อมูลหน้าวีซ่า visa มติ ครม. 20สิงหาคม2562

2. บัตรชมพู มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มที่สามารถทำได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
2.1แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MoU ซึ่งครบวาระการจ้างงาน ปี แล้วไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2.2แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือเอกสารประจำตัวได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI) ที่ใบอนุญาตทำงานและการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สรุปคือ กลุ่มที่บัตรชมพูตกขบวนที่ยื่น Name List ไม่ทันช่วงมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่วีซ่าหมดอายุในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มนี้รวมผู้ติดตามด้วย 

2.3แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 50 มาตรา 53 หรือมาตรา 55 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ออกจากนายจ้างรายเดิม แต่หานายจ้างรายใหม่ไม่ได้ภายใน 30 วัน เป็นต้น สรุปคือ กลุ่มที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างกลุ่มที่เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ เช่นนายจ้างเดิมไม่แจ้งออก นายจ้างเดิมติดต่อไม่ได้หรือใบแจ้งออกเกิน 30 วัน รวมถึงกลุ่มMOUอยู่ครบ2ปีแล้วต่อไม่ทัน
ช่วงระยะเวลาในการทำเอกสารตั้งแต่ 17 สิงหาคมถึง 31 มกราคม 2564

ได้รับใบอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม 2565

ได้วีซ่ารอบแรกถึง 31มีนาคม 2564

วีซ่ารอบสอง 31 มีนาคม 2565 (รายละเอียดการต่อวีซ่าครั้งที่ 2)

การเปลี่ยนนายจ้าง เข้าเงื่อนไข 5 ข้อ และใบแจ้งออกมีอายุไม่เกิน 30 วัน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564

ขยายเวลาตรวจโรค และ ต่อวีซ่า 6 เดือน ถึง 30 กันยายน 2564

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 1 ส.ค. 65
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66

2. บัตรชมพู มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563
2. บัตรชมพู มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ข้อมูลหน้าวีซ่า visa มติ ครม. 4 สิงหาคม2563

3. บัตรชมพู มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มบัตรชมพูผ่อนผัน การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มที่สามารถทำได้คือ ทำได้ทุกกลุ่มทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร
ช่วงระยะเวลาในการทำเอกสารตั้งแต่ 15 มกราคม 2564 ถึง 3ธันวาคม  2564

ได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานใหมถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มนี้จะไม่ได้รับวีซ่าแต่จะได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
เงื่อนไข ห้ามออกนอกเขตจังหวัดที่แจ้งเข้าทำงาน
การเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564

  1. เพิ่มให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
  2. อัตราค่าตรวจโควิด-19 จาก3,000 เป็น ไม่เกิน 2,300 บาท
  3. รายงานตัว90วัน เริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ได้บัตรชมพู
3. บัตรชมพู มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
3. บัตรชมพู มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

 

4. แรงงานนำเข้าระบบ MOU อยู่ครบ 2 ปี

กลุ่มนี้จะได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงาน 2 ปี ตามคำขอ ที่ยื่นเรื่องตามระบบนำเข้า MOU
โดยสามรถต่อได้อีก  2 ปี (รายละเอียดการต่ออายุ MOU ครบ 2 ปี)
ช่วงระยะเวลาการทำเอกสารยื่นทำเอกสารได้ล่วงหน้าก่อนเอกสารหมดอายุ 45 วัน

การเปลี่ยนนายจ้าง เข้าเงื่อนไข 5 ข้อ และใบแจ้งออกมีอายุไม่เกิน 30 วัน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564

ขยายเวลาตรวจโรค และ ต่อวีซ่า 6 เดือน จากวันที่หมดอายุ กลุ่มที่ช้าที่สุดไม่เกิน  30 มิถุนายน 2565

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

กลุ่มคนต่างด้าวเข้ามาตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ โดยครม.มีมติ ขยายเวลาดำเนินการเพิ่ม 6 เดือน นับแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้

เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด

4. แรงงานนำเข้าระบบ MOU อยู่ครบ 2 ปี
4. แรงงานนำเข้าระบบ MOU อยู่ครบ 2 ปี

ข้อมูลหน้าวีซ่า visa mou

5. แรงงานนำเข้าระบบ MOU อยู่ครบ 4 ปี

โดยในสถานการณ์ปกติ แรงงานกลุ่มนี้ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อดำเนินการกลับเข้ามาใหม่ในระบบ MOU อีกครั้ง

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการผ่อนผันให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าได้อีก 2 ปี ในประเทศไทย

(รายละเอียดการต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี)

ช่วงระยะเวลาการทำเอกสารยื่นทำเอกสารได้ล่วงหน้าก่อนเอกสารหมดอายุ 45 วัน

การเปลี่ยนนายจ้าง เข้าเงื่อนไข 5 ข้อ และใบแจ้งออกมีอายุไม่เกิน 30 วัน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564

ขยายเวลาตรวจโรค และ ต่อวีซ่า 6 เดือน จากวันที่หมดอายุ กลุ่มที่ช้าที่สุดไม่เกิน  30 มิถุนายน 2565

 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 1 ส.ค. 65
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

5. แรงงานนำเข้าระบบ MOU อยู่ครบ 4 ปี
5. แรงงานนำเข้าระบบ MOU อยู่ครบ 4 ปี

SHARE: