รวมบริการต่างด้าว

บริการส่วนของตรวจคนเข้าเมือง

รายงานตัว 90 แรงงานต่างด้าว

รายงานตัว 90 แรงงานต่างด้าว

แจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว

แจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว

ขออนุญาตกลับประเทศ re entry

ขออนุญาตกลับประเทศ re entry

ย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว

ย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว


บริการส่วนของจัดหางาน

แจ้งออกแรงงานต่างด้าว

แจ้งออกแรงงานต่างด้าว

แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว กทม.

แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว กทม.

แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว นนทบุรี

แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว นนทบุรี


บริการส่วนโรงพยาบาล

พาแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ

พาแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ