ต่ออายุ Work Permit และ VISA

การต่อวีซ่า VISA และใบอนุญาตทำงาน Work Permit ของแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา กลุ่ม MOU ที่อยู่ครบ 2 ปี และต้องการต่ออีก 2 ปี

ต่ออายุใบอนุญาตและวีซ่า mou ครบ2ปี

ต่ออายุใบอนุญาตและวีซ่า mou ครบ2ปี

 

ต่ออายุ MOU 2 ปีหลัง

1. ทนายจ้างพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ
2. นายจ้างพาแรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี)
3. มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม

วิธีการดำเนินการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

1.ยื่นเอกสารต่อวีซ่า
2.ยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้

นายจ้าง (สำเนา 2 ชุด)

1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
*เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

แรงงาน

1. พาสปอร์ต ตัวจริง
2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 6 รูป
4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป )
5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่าย
นนทบุรี 4,700 บาท +บวกค่าประกัน MOU 1,000 บาท = 5,700 บาท
กรุงเทพฯ 5,400 บาท +บวกค่าประกัน MOU 1,000 บาท = 6,400 บาท

 

ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

 

ต่อใบอนุญาตทำงาน นนทบุรี – กรุงเทพฯ

เอกสารที่ต้องใช้

  1. พาสปอร์ตเล่มจริง
  2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง
  3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ
  4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 2 เดือน

ระยะเวลา 7 วัน 

ค่าใช้จ่าย

นนทบุรี 2,600 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

กรุงเทพฯ 2,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

 

ต่อวีซ่างานแรงงานต่างด้าว

ต่อวีซ่างานแรงงานต่างด้าว

 

ต่อวีซ่า 2 ปี

ระยะเวลา 7 วัน

ค่าใช้จ่าย

นนทบุรี 2,100 บาท  กรุงเทพฯ 2,500 บาท

เอกสารที่ต้องใช้

  1. พาสปอร์ตเล่มจริง
  2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ
  3. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  4. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
  5. ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัท ใช้หนังสือรับรองด้วย