Monday to Saturday 8am to 5pm
      
🧑🏽‍🤝‍🧑🏽 จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว งานโรงงานและก่อสร้าง
ผลงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ผลงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว

Table of Contents

นำเข้าแรงงานเมียนมา mou จัดหาคนงาน
นำเข้าแรงงานเมียนมา mou จัดหาคนงาน
นำเข้าแรงงานลาว mou จัดหาคนงาน
นำเข้าแรงงานลาว mou จัดหาคนงาน
นำเข้าแรงงานกัมพูชา mou จัดหาคนงาน
นำเข้าแรงงานกัมพูชา mou จัดหาคนงาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าว สำหรับธุรกิจงานโรงงานและก่อสร้าง

จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU
สำหรับทำงานในโรงงานทุกประเภท  ก่อสร้าง เย็บผ้า ร้านอาหาร หรืออื่นๆ
ค่าใช้จ่ายและค่าบริการเริ่มต้นที่คนละ 1,000 – 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท

หมวดหมู่ บทความ

Tag บทความ