บริการ-แจ้งเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตทำงาน-กรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

บริการ แจ้งเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่หนังสือเดินทางหมดอายุ และ ได้ไปทำหนังสือเดินทางใหม่มาแล้ว ต้องปฎิบัติ ดังนี้

1. ทำเรื่อง ย้ายตราวีซ่า จากหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาเล่มใหม่

2. ขยายสิทธิ์วีซ่า (ถ้าวีซ่าเดิมได้ไม่ครบสิทธิ์)

3. แจ้งเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเดินทางในใบอนุญาตทำงาน

หลังจากนั้น ท่านจะสามารถใช้เอกสารหนังสือเดินทางใหม่พร้อมใบอนุญาตทำงานฉบับแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

 

โดยทางเรารับบริการ บริการ แจ้งเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์ม บต.44  คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน


เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง

1. หนังสือมอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 

เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง Passport  เล่มใหม่ (ตัวจริง)

2. หนังสือเดินทาง Passport  เล่มเก่า (ตัวจริง)

3. ใบอนุญาตทำงาน

4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป

 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมแล้ว

เพียง 1,400 บาท / คน

SHARE: