Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

บริการ ตรวจสุขภาพต่างด้าว
พาแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ
พาแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพต่างด้าว

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ยื่นเอกสาร
  2. ชำระเงิน 1,000 บาท
  3. นัดหมายวันและเวลา

 

เอกสารที่ต้องใช้

  1. สำเนาพาสปอร์ต
  2. สำเนาวีซ่า
  3. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง
  5. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

    รายละเอียดการตรวจสุขภาพต่างด้าว ลิงก์นี้

หมวดหมู่ บทความ

แชร์บทความให้เพื่อนๆ คุณได้อ่าน