Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

บริการยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเป็นงานก่อสร้าง

การยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวเป็นงานก่อสร้าง

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานก่อสร้าง

เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง)
2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง)
3. ใบอนุญาตทำงาน
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป

เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
3. สัญญาก่อสร้าง

ค่าบริการ 1,400 บาท

ระยะเวลา 7 วัน

หมวดหมู่ บทความ

แชร์บทความให้เพื่อนๆ คุณได้อ่าน