เปิด ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

ศูนย์ Ci พม่า ปทุมธานี เปิดแล้วเข้ารับบริการได้เลย

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การจองคิว ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี

จองคิวศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า
จองคิวศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

1. เลือกสาขาศูนย์ Ci

2. เลือก CI Center: ศูนย์จังหวัดรถ Mobile Team / Mobile Team

ขั้นตอนดำเนินการ ณ ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี

ขั้นตอนการดำเนินการ ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า
ขั้นตอนการดำเนินการ ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

1. ลงทะเบียนนัดหมายจองคิวที่ 7-11 ได้ทุกสาขา เลือก CI Center: ศูนย์จังหวัดรถ Mobile Team / Mobile Team

2. เดินทางมารับบริการ ตามวันที่ระบุ ณ ศูนย์ Ci พม่า ปทุมธานี

3. ตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยวิธี ATK

4. ออกเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มใหม่

5. ตรวจคนเข้าเมือง ลงตรา หรือ ย้ายรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (VISA) ที่เอกสาร ci ฉบับใหม่

 

เอกสารที่ต้องใช้ ณ ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี

ของคนต่างด้าว

1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มเดิม พร้อมสำเนา 2 ชุด

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) พร้อมสำเนา 2 ชุด

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

ของนายจ้าง

1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล) พร้อมสำเนา 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 2 ชุด

 

แผนที่การเดินทางมา ศูนย์ Ci พม่า ปทุมธานี

แผนที่ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า
แผนที่ศูนย์ ci พม่า ปทุมธานี ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

 

นำทางโดย Google Map : https://goo.gl/maps/mQMRjiLJuP28ybyE9


นายจ้างไม่สะดวกพาแรงงานไปดำเนินการด้วยตนเองสามารถรับบริการได้ รายละเอียดกดที่รูปภาพได้เลยนะครับ

SHARE: