กิจการก่อสร้างต้องเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวไหม?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

กิจการก่อสร้างต้องเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวไหม?
กิจการก่อสร้างต้องเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวไหม?

กิจการก่อสร้างต้องเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวไหม?

กิจการก่อสร้างต้องเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวไหม?

ไม่ต้องเปลี่ยน ถ้า ลูกน้องต่างด้าวเรา ทำงานกรรมกร ที่ใช้แรงงานทั่วไป ยก แบก หาม เป็นต้น

แต่ถ้าลูกน้องต่างด้าวเราเริ่มมีฝีมือขึ้นมาบ้าง มีการก่ออิฐ ตัดไม้ประกอบติดตั้ง หรือเทปูนฉาบปูน

รายละเอียดตามประกาศนี้ บัญชีที่ 3 หน้า 8-9

https://bit.ly/2WnQ1IO

เราต้องไปแจ้งเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวให้ตรงตามงานที่เขาทำ

ถ้าเราไม่ทำ

นายจ้างจะผิดกฎหมาย มาตรา 9 มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 ต่อคน
แรงงานต่างด้าวจะผิดกฎหมาย มาตรา8 มีโทษปรับ 5,000 – 50,000 และถูกส่งกลับประเทศ


บริการยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเป็นงานก่อสร้าง
บริการยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเป็นงานก่อสร้าง

SHARE: