Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

Day: July 20, 2020

รับบริการ เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ รับบริการ เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน ตาม ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว 1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง) 2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง) 3. ใบอนุญาตทำงาน 4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3

Read More »